Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-bmwshop.pl/

 

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

 

Bawaria Motors Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa, o numerze NIP: 5262794848, REGON: 015830460, wpisaną do KRS( Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000220037, z dodatkowym adresem wykonywania działalności, będącym jednocześnie adresem korespondencyjnym i reklamacyjnym: Al. Krakowska 5, 05-090 Falenty.

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1)             Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego http://www.e-bmwshop.pl/, składania zamówień na produkty lub usługi, prawa i obowiązki Stron umowy zawieranej na odległość, w tym warunki dostawy produktów, zapłaty ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

2)             Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.e-bmwshop.pl/ prowadzony jest przez Bawaria Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - szczegółowe informacje dotyczące Sprzedawcy oraz prowadzonej działalności, zawierające dane identyfikacyjne zostały przedstawione powyżej.

3)             Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

4)             Treść Regulaminu razem z Zamówieniem stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami z wykorzystaniem Kanałów Informacji określonych w niniejszym Regulaminie. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

5)             Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6)             Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7)             Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową http://www.e-bmwshop.pl/ z wykorzystaniem udostępnionej w tym celu przez Usługodawcę/Sprzedawcę platformy teleinformatycznej Sklepu Internetowego z wykorzystaniem elektronicznych formularzy, a także telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8)             Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi w związku z udostępnieniem przez wybranego operatora określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

9)             Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż detaliczna przez Sprzedawcę akcesoriów, wyposażenia i kosmetyków samochodowych oraz innych towarów lub usług za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem platformy teleinformatycznej Sklepu Internetowego http://www.e-bmwshop.pl/ służącej zapoznaniu się z Produktami, ich cenami oraz dostępnością Produktów, a także umożliwiającej zawarcie umowy na odległość.

10)          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

11)          Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 

 

II DEFINICJE

 

1)      REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający obowiązki oraz uprawnienia Stron umowy, do której zawarcia dochodzi w trybie w nim opisanym;

2)      STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony wyrażonej w liczbie mnogiej  rozumie się przez to Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3)      UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta z Kupującym będącym Konsumentem, przy braku jednoczesnej fizycznej obecności dwóch Stron Umowy, w tym Umowa Sprzedaży zawierana z wykorzystaniem platformy teleinformatycznej Sklepu Internetowego oraz innych Kanałów Komunikacji udostępnionych przez Usługodawcę/Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

4)      KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w niniejszym Regulaminie formy kontaktu Klienta ze Sprzedawcą, umożliwiające  składanie  Zamówień oraz zawarcie ze Sprzedawcą umowy na odległość z ich wykorzystaniem w sposób określony w Regulaminie;

5)      SKLEP/SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem:http://www.e-bmwshop.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę z wykorzystaniem systemu informatycznego i dedykowanej platformy teleinformatycznej służącej do zawierania Umów Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

6)      SPRZEDAWCA–  Bawaria Motors Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa, o numerze NIP: 5262794848, REGON: 015830460, wpisaną do KRS( Krajowego Rejestru Sądowego) przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000220037, z dodatkowym adresem wykonywania działalności, będącym jednocześnie adresem korespondencyjnym i reklamacyjnym: Al. Krakowska 5, 05-090 Falenty.

7)      USŁUGODAWCA -Bawaria Motors Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa, o numerze NIP: 5262794848, REGON: 015830460, wpisaną do KRS( Krajowego Rejestru Sądowego) przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000220037, z dodatkowym adresem wykonywania działalności, będącym jednocześnie adresem korespondencyjnym i reklamacyjnym: Al. Krakowska 5, 05-090 Falenty, świadcząca usługi elektroniczne określone w Regulaminie.

8)      KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zmierzająca zawrzeć umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy teleinformatycznej Sklepu Internetowego lub z wykorzystaniem innych przewidzianych Regulaminem Kanałów Komunikacji;

9)      KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem platformy teleinformatycznej Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10)   KUPUJĄCY – Klient będący Stroną zawartej Umowy Sprzedaży;

11)   USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym;

12)   ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych Kanałów Informacji oferta zawarcia umowy sprzedaży;

13)   UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający z platformy teleinformatycznej Sklepu Internetowego;

14)   KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu na platformie teleinformatycznej Sklepu Internetowego, oznaczony loginem i hasłem, służący składaniu Zamówień oraz zawieraniu Umów Sprzedaży ze Sprzedawcą, z wykorzystaniem systemu informatycznego Sklepu;

15)   REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym;

16)   UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru lub świadczenia usługi zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych Kanałów Komunikacji przewidzianych Regulaminem;

17)   PRODUKT – każda rzecz ruchoma oraz inne świadczenie sprzedawane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem i za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

18)   NEWSLETTER/BIULETYN - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę;

19)   FORMA PŁATNOŚCI – sposób zapłaty za zamówiony Produkt, wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym spośród dostępnych opcji lub dostępny w miejscu prowadzenia działalności Sprzedawcy w razie osobistego odbioru Produktu;

20)   FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego Produktu pod wskazany w Zamówieniu i zawartej umowie adres, wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia spośród dostępnych opcji;

21)   DOKUMENT SPRZEDAŻY  - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

22)   ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

23)   KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania w postaci norm etycznych oraz zawodowych ustanowionych i przyjętych przez organizacje pozarządowe w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

24)   INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

25)   KOSZYK – forma zdalnego magazynowania Produktów wybranych przez Klienta w celu późniejszego ich zakupu. Funkcjonalność występuje w postaci elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;

26)   MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt; o ile nie ustalono pomiędzy Stronami inaczej lub co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego, miejscem wykonania usługi jest miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedawcę – Al. Krakowska 5, 05-090 Falenty.

27)   MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

28)   ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące jednocześnie adresami do korespondencji;

29)   PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego Produkty, będące przedmiotem umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

30)   USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, świadczenie usługi Newslettera/Biuletynu oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy/Klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

31)   FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system informatyczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie Internetowym oraz zakładania indywidualnego Konta;

32)   SYSTEM INFORMATYCZNY – platforma teleinformatyczna obejmująca struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję, przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;

33)   WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 

III REJESTRACJA

 

1)             Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Rezultatem procesu Rejestracji jest utworzenie w systemie informatycznym Sprzedawcy indywidualnego Konta Użytkownika, służącego składaniu Zamówień oraz wymiany informacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem platformy teleinformatycznej Sklepu Internetowego

2)             W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3)             Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: e-mail oraz hasło, a także dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności, zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4)             Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracyjnego wymaganymi danymi, na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny służący do potwierdzenia dokonanej rejestracji.

5)             Po dokonaniu akceptacji przez Użytkownika zostanie utworzone Konto Użytkownika, którego elementy powinny zostać uzupełnione o niezbędne dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz opcjonalnie adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż wcześniej wskazany.

6)             W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7)             Użytkownik może również dokonać Rejestracji konta podczas składania zamówienia przez formularz znajdujący się w sklepie nie będąc zalogowanym. W tym celu powinien zaznaczyć checkbox z opcją: „załóż konto” oraz postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

8)             W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

 

IV ZAMÓWIENIA

 

1)      Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu:

  • poprzez Formularz Zamówienia udostępniony w Sklepie Internetowym po dokonaniu Rejestracji z wykorzystaniem indywidualnego Konta lub bez konieczności Rejestracji.
  • wysyłając wiadomość e-mail pocztą elektroniczną pod adresem e-bmwshop@bmw-bawariamotors.pl, z określeniem zamawianych Produktów;
  • telefonicznie w godzinach pracy sklepu od 08:00 do 18:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) oraz w soboty od 09:00 – 15:00, pod numerem Sklepu Internetowego tel. 22 646 76 06.

2)      Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się na swoje indywidualne Konto lub, w przypadku braku indywidualnego Konta, podając w formularzu elektronicznym będącym Formularzem Zamówienia dane niezbędne do realizacji umowy przez Sprzedawcę.

3)      Zamówienia realizowane są w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Sprzedawcy, tj.  od 08:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 09:00 – 15:00.

4)      Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę wyłącznie na terytorium Polski.

5)      Ceny podane na stronie sklepu http://www.e-bmwshop.pl/wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6)      Sklep wystawia paragon lub na życzenie Kupującego Fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane towary.

7)      Dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Kupującego.

8)      Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży. Zdjęcia i opisy zamieszczone w Sklepie Internetowym służą wyłącznie dla celów poglądowych oraz mają na celu umożliwienie Klientowi wyrobienia ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych. W szczególności wygląd rzeczy na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem środków komunikacji elektronicznej do zakupów. Nie dotyczy to udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika, Klienta lub Kupującego będących Konsumentami.

9)      Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

10)   Przyjęcie Zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia.

11)   Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym. Kupujący ma również możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, przy wykorzystaniu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, poprzez e-mail lub telefonicznie.

12)   W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego Koszyka” Produkt, który zamierza kupić oraz określić ilość. Dodanie produktu do „mojego Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego Koszyka”.

13)   „Mój Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi Produktami, przeliczanie wartości Zamówienia, zbiorcze zaprezentowanie wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, ustalenie i modyfikację danych, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, a także złożenie Zamówienia..

14)   Aby złożyć Zamówienie Klient  powinien dodać do „mojego Koszyka” wybrane przez siebie Produkty lub usługi poprzez wybranie opcji „dodaj do Koszyka”.

15)   Kolejnym etapem składania zamówienia poprzez Sklep Internetowy jest określenie sposobu wysyłki towaru oraz wybranie Formy płatności z opcji dostępnych w Sklepie Internetowym. Klient składając zamówienie  opcjonalnie może wskazać inne dane wysyłkowe niż adres pierwotnie wskazany adres. Po wybraniu Produktów lub usług, określeniu adresu dostawy oraz Formy płatności należy dokonać uwierzytelnienia CAPTCHA poprzez wpisanie pojawiającego się ciągu znaków (działanie umożliwia sprawdzenie wiarygodności składanego Zamówienia i ma za zadanie wykluczyć dostęp do Sklepu Internetowego przez maszyny wirtualne), a następnie wybrać przycisk „Przejdź do potwierdzenia”.

16)   W kolejnym oknie należy dokonać weryfikacji Zamówienia poprzez sprawdzenie rodzaju wybranych Produktów, ceny jednostkowej oraz łącznej ceny sprzedaży, a także pozostałych parametrów Zamówienia. W razie stwierdzenia poprawności danych zawartych w Zamówieniu, należy na formularzu elektronicznym wybrać opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”. Skorzystanie z tej opcji skutkuje złożeniem Zamówienia do Sprzedawcy.  Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.

17)   Po dokonaniu potwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez wybranie opcji „Potwierdź Zamówienie” znajdującej się w treści wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej w Zamówieniu, o której mowa w pkt 16 powyżej, z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Sprzedawcy informacji o potwierdzeniu Zamówienia zostaje zawarta i mocy obowiązującej nabiera Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

18)   W przypadku telefonicznego składania Zamówienia przez Konsumenta, Klient zobowiązany jest podać konsultantowi Sprzedawcy swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym wymogom przewidzianym dla Zamówień składanych bez konieczności Rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail poczty elektronicznej. Sprzedawca w oparciu o przekazane dane prześle Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail dotyczącą sposobu zawarcia Umowy z wykorzystaniem platformy teleinformatycznej Sklepu Internetowego. Dalsze procedowanie Zamówienia odbywać się będzie w trybie właściwym dla Zamówienia składanego za pośrednictwem platformy teleinformatycznej Sklepu Internetowego bez konieczności Rejestracji lub, jeżeli Klient tak postanowi, po dokonaniu Rejestracji i założeniu indywidualnego Konta, określonych w niniejszym Regulaminie. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio w stosunku do Klientów będących Konsumentami, wyrażających wolę złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez wiadomość e-mail.

19)   Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w Zamówieniu, lub wycofać Zamówienie w całości, jeżeli Produkty nie zostały wysłane. Zmiana Zamówienia dla swej skuteczności wymaga przesłania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej wolę modyfikacji.

20)   Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

21)   Każdorazowo po złożonym zamówieniu Kupujcy jest powiadamiany o terminie realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wysyłka towaru następuje w terminie około 2 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia.

22)   Wszelkie pytania oraz sugestie do Sprzedawcy można kierować na adres e-mail: e-bmwshop@bmw-bawariamotors.pl lub pod numer telefonu: 22 250 60 00.

23)   Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

1)      Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).  O ile nie zostało wskazane inaczej w niniejszym Regulaminie lub Zamówieniu, Kupujący obowiązany jest do zapłaty całości ceny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.

2)      Sklep przewiduje następujące Formy płatności:

     a)    przedpłata – płatność  przelewem tradycyjnym, elektronicznym lub z wykorzystaniem        platformy płatności internetowych (tzw. e-przelew) – po otrzymaniu pocztą elektroniczną            potwierdzenia złożonego zamówienia. Dane do przelewu:

numer rachunku bankowego

97 1600 1127 0003 0127 7675 5001

Bawaria Motors Sp. z o.o.

 ul. Czerniakowska 47

00-715 Warszawa

                 W tytule przelewu należy wskazać tytułu wpłaty, podając numer zamówienia  oraz nazwisko Zamawiającego.

b) za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru;

c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę: Al. Krakowska 5, 05-090 Falenty .

3)      Kupujący dokonuje zakupu Produktu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

4)      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Umów Sprzedaży już realizowanych oraz Zamówień składanych i Umów Sprzedaży zawartych z  Konsumentem.

5)      Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

6)      Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych Form Płatności w uzasadnionych przypadkach. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką przy odbiorze osobistym w miejscu prowadzenia działalności Sprzedawcy, w kwocie przekraczającej 15.000 Euro, w przeliczeniu na PLN, według aktualnego średniego kursu walut NBP w dniu zapłaty.

 

VI REALIZACJA DOSTAWY

 

1)      Wydanie i dostawa Produktów następuje w sposób i na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu, po wpłaceniu przez Kupującego całości cen określonej w Umowie Sprzedaży.

2)      Zamówiony towar dostarczany jest  w sposób wybrany przez Kupującego, tj. firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. 

3)      Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący. Dostępne sposoby dostawy oraz związane z nimi koszty są widoczne na poziomie Koszyka.

4)      Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia. W przypadku Umowy zawartej z osobą nie będącą Konsumentem, po bezskutecznym upływie trzydziestodniowego terminu Sprzedawca może odstąpić od zawartej Umowy, za zwrotem wpłaconych kwot pieniężnych.  

5)      Po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel: 22 250 60 00) ze Sprzedawcą istnieje możliwość odbioru osobistego w godzinach 08:00-18:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w soboty w godzinach 09:00 – 15:00 pod adresem: Al. Krakowska 5, 05-090 Falenty.

6)      Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

7)      Jeżeli rzecz sprzedawana ma zostać przesłana, a Kupującym nie jest Konsument, ustala się, że wydanie rzeczy nastąpiło z chwilą powierzenia jej przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy,  Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.

8)      W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 7 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

9)      Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia

10)   Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 22 250 60 00 bądź na adres e-mail: e-bmwshop@bmw-bawariamotors.pl

11)   Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty dostawy, skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 22 250 60 00 bądź na adres e-mail: e-bmwshop@bmw-bawariamotors.pl oraz przedstawić reklamację, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy.  

 

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 

1)      W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

2)      Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3)      Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed  upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4)      W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5)       Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a)       nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)       nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)      została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6)      Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7)      Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 6 wyłącznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8)      Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

9)      W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10)   Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady

11)   Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

12)   Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

13)   Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

14)   Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

15)   Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Sprzedawcy nie przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

16)   Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

17)   Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

18)   W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

19)   Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

20)   W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

21)   Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

22)   Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

23)   W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

24)   Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

25)   W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

26)   Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze  z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

27)   Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

28)   Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

29)   W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

30)   Adresem reklamacyjnym jest: Bawaria Motors sp. z o. o., Al. Krakowska 5, 05-090 Falenty.

 

VIII GWARANCJA

 

  1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski (gwarant). Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedane Produkty.
  2. Czas gwarancji każdego produktu (o ile taka występuje) widnieje w jego opisie na Stronie sklepu, na karcie gwarancyjnej dostarczanej razem z produktem (w razie jej wydania), informacjach podawanych przez producenta lub jest podawany na żądanie.
  3. Szczegółowe warunki gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub w oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta.
  4. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają Konsumentowi możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi.

 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 

1)      Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: e-bmwshop@bmw-bawariamotors.pl  bądź też listownie na adres: Bawaria Motors sp. z o. o., Al. Krakowska 5, 05-090 Falenty.

2)      Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem http://www.e-bmwshop.pl/lub w  innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3)      Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta Klienta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4)      Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest w szczególności na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 

5)      W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6)      W razie odstąpienia od Umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub Produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7)      Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na koszt własny, z wykorzystaniem najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostawy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób zwrotnego dostarczenia rzeczy Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego w związku z tym dodatkowych kosztów.

8)      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9)      Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem, że:

a)       Sprzedawca co do zasady dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b)      w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c)       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

10)   Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, której przedmiotem jest świadczenie usług, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11)   Kwotę zapłaty w przypadku określonym w pkt 10 powyżej oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12)   Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13)   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14)   Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a)       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)        o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej na drodze aukcji publicznej;

l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

 

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1)      Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego  następujące Usługi Elektroniczne:

a)       założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

b)      umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

c)       Newsletter/biuletyn

2)      Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3)      Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, usługi Biuletynu/Newslettera zawarta jest na czas nieoznaczony.

4)      Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz bez konieczności Rejestracji oraz zakładania Konta zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.

5)      Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym zapewniające sprawne funkcjonowanie Sklepu Internetowego na urządzeniu Klienta to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0, albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

6)      Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa autorskie. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

7)      Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: e-bmwshop@bmw-bawariamotors.pl  lub lub telefonicznie  22 250 60 00. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8)      Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-bmwshop@bmw-bawariamotors.pl lub telefonicznie 22 250 60 00.

9)      Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

10)   Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

11)   Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

12)   Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1)      Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 

2)      Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

3)      Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4)      Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5)      Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a)       telefon: 22 250 60 00

b)      e-mail: e-bmwshop@bmw-bawariamotors.pl

c)       pisemnie na adres: Bawaria Motors sp. z o. o., Al. Krakowska 5, 05-090 Falenty

d)      fax: 22 646 79 06.     

6)      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

7)      Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 

8)      Nazwa Sklepu Internetowego, adres pod którym jest dostępny: http://www.e-bmwshop.pl/ oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu lub właściciela treści jest zabronione.

9)      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.